Raamberg

Uitdagingen in Raamberg

 

Raamberg ligt in het buitengebied ten noorden van de kern Klein Zundert en vormt historisch gezien de bakermat van Zundert. In deze historische omgeving is een mix van grote en kleine bedrijven, voormalige agrarische bedrijven en burgerwoningen aanwezig. Ook in Raamberg zorgt de huidige wet- en regelgeving voor knelpunten wat betreft nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de pilot worden hiervoor, in goed overleg met de directe omgeving, oplossingen gezocht. Ten grondslag hieraan ligt de gezamenlijk geformuleerde gebiedsvisie voor Raamberg.

kaart Vitaal Buitengebied (Raamberg)

Gebiedsvisie Raamberg

 

Bijna twee jaar lang is in pilotgebied Raamberg door bewoners, ondernemers en overheden gewerkt aan een gebiedsvisie. Tijdens diverse grote en kleinere bijeenkomsten zijn goede gesprekken gevoerd en is veel waardevolle informatie verzameld. De wensen, knelpunten en ideeën zijn nu bij elkaar gebracht in de gebiedsvisie Raamberg. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en wordt breed gedragen.

In de visie wordt richting gegeven aan ruimte voor de (agrarische) ondernemers met oog voor het behoud, herstel en versterking van waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen, en worden kansen geboden voor recreatie en de omzetting van bedrijfswoningen naar burgerwoningen.

In september 2022 wordt de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Zodra de raad de visie definitief heeft vastgesteld vermelden we dat uiteraard weer op deze website.

Download hier de gebiedsvisie
De gebiedsvisie van Raamberg in plattegrond in beeld gebracht

Contact met René

Lees ook het interview met Réne Renne over Raamberg
Rene Renne (2-1)