Initiatieven

Soms zitten ruimtelijke kaders en regels waardevolle initiatieven in de weg. Het is dan van belang dat de werkgroepen (met de overheidscontactpersoon) op zoek gaan naar ‘ruimte in de regels’ om toch iets te kunnen realiseren. Samen kijken naar wat er dus wel mogelijk is. Vooruitlopend op het uitwerken van de projectplannen kan in fase 3 alvast voorwerk worden gedaan, bijvoorbeeld het aanvragen van specifieke vergunningen.

Projectplannen 

Alle initiatieven die waardevol en levensvatbaar zijn worden door de verschillende werkgroepen verder uitgewerkt tot concrete projectplannen. Hierbij wordt alvast rekening gehouden met de Omgevingswet, die waarschijnlijk in januari 2023 van kracht wordt. Tijdens het uitwerken van de plannen wordt tevens een handboek ‘aanpak gebiedsproces’ gemaakt met input van alle betrokken partijen.

Heb jij ook een idee dat meerwaarde brengt voor jou en voor jouw omgeving?

Dan is de Zundert Floreert werkwijze misschien iets voor jou. De werkwijze Zundert Floreert is geschikt als je een initiatief hebt:

  • Dat meerwaarde heeft voor het bredere gebied, omdat het bijdraagt aan doelen zoals natuurherstel, leefbaarheid en klimaatbestendigheid
  • Dat mogelijk maatwerk vraagt gezien de geldende regelgeving
  • Waarbij je anderen – zoals dorpsraden, overheden, ondernemersverenigingen– nodig hebt voor de realisatie

Dit vraagt van jou dat je in een vroeg stadium je plannen deelt en openstaat voor samenwerking met de omgeving. Maar daar staat
ook wat tegenover…

  • Een gebiedsadviseur van één van de betrokken overheden denkt vanaf het begin actief met je mee
  • De betrokken overheden bekijken gezamenlijk jouw initiatief en zoeken de ruimte in de regels om het verder te brengen
  • Je werkt aan een duurzaam resultaat voor het buitengebied van Zundert

Wil je meer weten over de aanpak?

Lees dan de flyer over Zundert Floreert: DEF folder Zundert Floreert aug 2022

 

Een goed initiatief..

  • heeft enthousiast eigenaarschap
  • heeft maatschappelijke meerwaarde
  • lost een probleem op
  • is haalbaar en wenselijk!

Landschap en recreatie

Er zijn veel initiatieven die recreatie veiliger en leuker moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan ommetjes, bankjes en fietspaden.

Verschillende initiatieven in de pilot

Bedrijven

Het gaat goed in de zachtfruit- en boomteelt. Veel bedrijven willen uitbreiden, groeien en innoveren.

Nieuwe woonvormen

Er zijn veel plannen voor nieuwe woonvormen, waarbij woningen vaak dichter bij elkaar staan.

Ruimte-voor-Ruimte bij de Pannenhoef

In Rijsbergen woont aardbeienteler Piet Hendrickx. De aardbeienteelt ontwikkelt zich steeds meer in de richting van de bedekte teelt, in kassen en tunnels. Maar dat vinden Piet en zijn vrouw Addie in de Groenblauwe mantel en pal tegen natuurgebied de Pannenhoef, niet passend. Ze willen hun kas, tunnels en het trayveld daarom graag saneren en woonruimte realiseren met de Ruimte-voor-Ruimte-regeling van de provincie. Vanuit de gebiedsvisie Pannenhoef-Oost wordt gezamenlijk gekeken naar de beste plek voor de woonruimte, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met een passende landschappelijke inrichting met mogelijk ruimte voor extra natuur.

 

Initiatiefnemer Piet Hendrickx staat voor zijn aardbeienkas

Het beleefpad ‘klein en concreet’ en ‘groot en wijds’

Het Beleefpad: een route die recreatief en informatief is, die het verhaal van het water vertelt en waar mensen meegenomen worden in de opgaven die nu spelen. Soms langs de beek, op andere plekken niet. Het Beleefpad is een initiatief dat veel verschillende waarden combineert: cultuurhistorie, gezondheid, landschap, verkeer (bereikbaarheid en veiligheid), toerisme en economie, bekendheid naar buiten, voorzieningen in het buitengebied, ondernemerschap, klimaatadaptatie. Het Beleefpad brengt belangen aan tafel en helpt elkaar beter te begrijpen.

Voorbeeldproject: Hofstede aan de dreef

Het initiatief Hofstede aan de Dreef combineert recreatie, leren en duurzaam wonen. Dit initiatief gaat uit van de toevoeging van negen woningen voor senioren. Hiervoor wordt een deel van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gebruikt. Naast wonen worden op het boerenerf verschillende functies met elkaar verbonden. Het erf met moestuin, fruitboomgaard en dierenweide wordt voor het publiek opengesteld.

Bekijk ook de website over Hofstede aan de dreef
detailfoto paarse en gele bloemen Zundert

Bedrijfsverplaatsing naar toekomstbestendige locatie

Een boomteeltbedrijf verplaatst bij dit initiatief naar een toekomstbestendige locatie. Zo kan het bedrijf verder ontwikkelen en uitbreiden. De nieuwe locatie is een vervallen VAB-locatie die nu een woonbestemming heeft In ruil krijgt de huidige bedrijfslocatie en ook het naastgelegen voormalige agrarisch bedrijf de bestemming ‘Wonen’. Samen met elkaar kijken we hoe duurzaamheid zo goed mogelijk in de bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd. Zo wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd.

tractor aan het werk in weiland

Bouw van woning met grotere inhoud

Binnen dit initiatief bieden we mogelijkheden voor de bouw van een woning met een grotere inhoud dan op basis van het huidige beleid is toegestaan. In ruil voor deze ruimere bouwmogelijkheden wordt op een tweetal locaties voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. De gedachte is om de economische meerwaarde, in dit geval een grotere woning, in overeenstemming te brengen met de financiële tegenprestatie; de sloopkosten.

weiland in Zundert

Flexibel beleid geeft agrarisch bedrijf toekomst

Een bedrijf in Zundert heeft versnipperd over Zundert verschillende delen grond. Dat is slecht voor het milieu en werkt behoorlijk inefficiënt. Het bedrijf wil graag nog verder uitbreiden. Binnen dit initiatief wordt het mogelijk om een loods en woning te bouwen op een aangekocht agrarisch perceel. Door de bestemmingswijziging is er nu een woning met aaneengesloten landbouwgrond, in plaats van versnipperde bedrijfspercelen door het buitengebied. Bovendien gaan de eigenaren investeren in duurzaam ondernemen, wat ook van meerwaarde is voor het gebied.

Lees meer over dit initiatief op BN de Stem
weiland met boerderij

Ook een initiatief voor de pilot?

Heeft u ook een idee of initiatief voor de pilot Vitaal Buitengebied? We horen heel graag van u!

Uw initiatief aanmelden