Breedschot

Uitdagingen in Breedschot

Het pilotgebied Breedschot is een vrij groot gebied met veel inwoners en ondernemers. Er is ook wat recreatie en toerisme te vinden. Deze combinatie van functies zorgt voor diverse uitdagingen. Een aantal innovatieve ondernemers ondervindt problemen om verder uit te breiden, ondanks de ruilverkaveling van een paar jaar geleden. Deze ondernemers zoeken naar oplossingen bijvoorbeeld in de vrijkomende agrarische bebouwing.

kaart Vitaal Buitengebied (Breedschot)

Gebiedsvisie Breedschot

Bijna 2 jaar lang is in pilotgebied Breedschot gewerkt aan een gebiedsvisie. In nauw overleg met bewoners, ondernemers en overheden en ‘van binnenuit’. In het proces om tot deze visie te komen is het begrip en de beeldvorming tussen partijen verbeterd, en zijn mogelijkheden voor samenwerking verkend. De bereidheid tot die samenwerking tussen partijen is tijdens meerdere bewonersavonden uitgesproken. Bijgestaan door het pilot-kernteam met vertegenwoordigers van de drie overheden, burgers en ondernemers zijn de uitkomsten van dat proces door de gebiedsadviseurs in samenwerking met de gebiedsregisseur zorgvuldig verwoord in de gebiedsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en wordt breed gedragen.

In september 2022 wordt de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Zodra de raad de visie definitief heeft vastgesteld vermelden we dat uiteraard weer op deze website.

Download hier de gebiedsvisie
De gebiedsvisie van Breedschot in plattegrond in beeld gebracht

Contact met Peter

Peter Reiters (2-1)