Water in Balans

Werken aan een gesloten waterkringloop

Periodes van teveel en te weinig water worden door de klimaatverandering snel afgewisseld. Dit verhoogt de kans op wateroverlast, droogteschade en hittestress. Ook de agrarische sector krijgt te maken met droogtemaatregelen en gewasschade. Het is onvoorspelbaar en raakt de samenleving overal: in de stad en op het platteland. In het programma Water in balans wordt gewerkt aan het vasthouden van water in de bodem in natte periodes, zowel in de bebouwde kom als op de akkers. Ook is er aandacht voor efficiënter gebruik van regenwater.

Water in balans legt de basis voor voldoende water, niet teveel en niet te weinig. Schoon water het hele jaar rond in het stroomgebied van de beken in Zundert en omgeving. Ook wordt samen gekeken naar wat we op welke plek doen of wat er nog kan. Water en bodem wordt (meer) sturend.

 

start water in balans
“Partners trappen het programma Water in Balans af.”

Projecten binnen Water in Balans

 

Hergebruik van grond- en hemelwater
Ardo is een grote groenteverwerker in Zundert. Met name voor het wassen van de groenten wordt veel grondwater gebruikt. Dit gebruikte water wordt op dit moment geloosd via het rioolgemaal naar de communale rioolwaterzuivering. Om verdroging van het gebied tegen te gaan zou het helpen om het, of een deel, van het proceswater in het gebied te houden. Er zal dan onderzocht moeten worden aan welke (kwaliteits-)eisen het water zal moeten gaan voldoen om het water in het gebied te houden (bijv. beregening of lozing op oppervlaktewater). Belangrijk is daarbij dat er breed wordt gekeken waar en op welk moment het water vrijkomt, en waar op welk moment water wordt gevraagd. Aangezien Ardo op het bedrijventerrein Beekzicht zit zal ook de gehele waterinfrastructuur van dit bedrijventerrein meegenomen worden om synergievoordelen te behalen.

Beleefpad
Vanuit de dorpsraden in de gemeente is het heel belangrijk dat natuur en water ook beleeft kan worden. Zeker wanneer dit wordt afgewisseld met productie-landbouw, waardoor er een zeer gevarieerd landschap ontstaat. De wens is om de fietsverbinding tussen Breda en Rijsbergen door te trekken naar de grens en hier een ‘beleefpad’ van te maken. Zo kunnen gebruikers het buitengebied beleven. Met name de dorpsraad van Wernhout wil zich inzetten om dit te verwezenlijken.

Zicht op Water
Binnen dit project worden er digitale meters geplaatst op de waterbronnen en gekoppeld aan een online dashboard. Dit dashboard is uit te lezen door de gebruiker en door het waterschap, waardoor ze een actueel inzicht van de onttrokken hoeveelheden hebben. Deze gegevens worden niet ter controle gebruikt, maar om samen met gebruikers inzicht te krijgen in de hoeveelheden, en wanneer er wordt onttrokken. De gegevens worden ook gebruikt om gezamenlijk ervaringen over watergebruik uit te wisselen in relatie tot bijv. grondsoort, teelt, en beregeningstechniek, en te kijken naar mogelijkheden om het watergebruik op termijn eventueel te reduceren. Op deze wijze wordt het inzicht en daarmee het draagvlak in het water- en bodemsysteem, zowel op perceels- en bedrijfsniveau als op stroomgebiedsniveau, vergroot.

 

 

Contact met waterschap Brabantse Delta