Nieuwsbrief oktober 2020

In oktober 2020 gaven we geïnteresseerden per e-mail onderstaande update over de pilot Vitaal Buitengebied.

De afgelopen tijd zijn er gelukkig weer verschillende bijeenkomsten geweest in de gebieden. Ook heeft gedeputeerde Erik Ronnes een werkbezoek gebracht aan het gebied. Daarnaast verschenen er interessante artikelen over de pilot.
Afgelopen 7 oktober is de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de pilot, waarop we positieve reacties kregen. Laten we met deze goede energie doorgaan!

Voor zeven kansrijke gebieden uit het buitengebied maken we nu in teams een concreet plan. Elk vraagstuk in een gebied is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Daarom houden we bij ieder gebied een passend tempo aan. Dit is de stand van zaken in de onderstaande gebieden.

 

Initiatieven aangemeld bij de Eldert

 

werkbezoek op kwekerij Zundert

 

Er zijn binnen De Eldert op dit moment 6 initiatieven aangemeld. Hiervan zijn er 2 bij boomkwekerijbedrijven, 1 verplaatsing van een corsotent en 3 particuliere initiatieven. Nu wordt bekeken of er voor al deze initiatieven 1 procedure kan worden doorlopen het zogenaamde “plan van meerwaarde” om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.

Dit houdt in dat een groot deel van de bestemmingswinst moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het gebied. De hoogte van de bestemmingswinst wordt op dit moment bepaald. Ook hoe de kwaliteitswinst voor het gebied zal worden ingezet. In het geval van De Eldert zullen, naast de bewoners, de dorpsraad van Klein Zundert en de vogel- en natuurwerkgroep van Zundert hierbij betrokken worden.

 

Dit speelt er bij Aa of Weerijs

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus konden er de eerste helft van 2020 geen grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Er is toen met een aantal partijen (waaronder Treeport, Dorpsraad, Brabants Landschap) afzonderlijk gepraat over de toekomst van het gebied. Vanuit hier is een ondernemende groep ontstaan die aan de slag is gegaan in 6 verschillende werkgroepen.

Eén van deze werkgroepen is aan de slag gegaan met de vraag “Hoe de huidige waterbergingen beter ingezet kunnen worden om het gebied klimaatrobuuster te maken”. Een andere werkgroep is aan de slag gegaan met het informeren van de aangrenzende grondeigenaren. Uiteindelijk moet het werk van alle werkgroepen gaan samenvallen tot een toekomstbestendig beeklandschap.

 

Werktafels actief in Breedschot

 

Tijdens de twee gebiedsbijeenkomsten en tijdens diverse ‘keukentafelgesprekken’ is ingezet op het kweken van meer wederzijds begrip en vertrouwen.  Momenteel zijn er drie werktafels aan de slag met hun eigen deelgebied. Daarnaast is er een groep van ondernemers die hun ervaringen in deze pilot met elkaar delen.

Na de eerste fase waarin vooral veel wensen en ideeën zijn opgehaald bij de ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden, is het nu tijd geworden om tot een gemeenschappelijke visie voor het gebied te komen. Daarbij zal ook voldoende aandacht moeten zijn voor klimaatadaptie, waterhuishouding, energie (RES) en historische landschapselementen.

 

Versterken van reactiemogelijkheden in Raamberg

 

Bij de bewonersbijeenkomst in februari 2019 bleek dat er al de nodige ideeën en wensen waren ten aanzien van de vitaliteit van Raamberg. Daarmee is een kleine werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. Door omstandigheden is dat proces begin 2020 helaas nagenoeg tot stilstand gekomen. In juli 2020 is een herstart gemaakt van de gebiedspilot Raamberg door middel van een goedbezochte bijeenkomst.

De meeste initiatieven richten zich vooralsnog op versterking van de recreatiemogelijkheden binnen Raamberg. Er wordt nog gezocht naar opties om ook bestaande ondernemers intensiever te betrekken in het proces. De uitdaging is om met elkaar perspectief te bieden aan ondernemers, oplossingen te zoeken voor knelpunten, ruimte te geven aan passende initiatieven en de kwaliteit van de woonomgeving te borgen.

Daarna zal in het laatste kwartaal van 2020 een begin worden gemaakt met het vormen van de gebiedsvisie. Naast de ideeën voor verbetering van het gebied en nieuwe initiatieven is er oog voor bredere thema’s, zoals klimaatadaptatie.

 

Werkbezoek aan het buitengebied

 

Zoals je in deze brief leest, wordt er door alle betrokkenen flink gewerkt aan een gezond buitengebied. We zijn dan ook erg blij dat gedeputeerde Erik Ronnes (CDA – Ruimte en Wonen) een bezoek heeft gebracht aan het gebied.

Afgelopen 23 september ging hij samen met genodigden langs de gebieden gaan om te horen wat er zoal speelt en gedaan wordt bij de pilot ‘Vitaal buitengebied.’

GedeputeerdeErikRonneswerkbezoek

 

Tijdens de pilot ‘Vitaal Buitengebied’ werken verschillende overheidsinstanties samen met inwoners aan het gebied van Zundert. Provincie, gemeente en waterschap halen, als één overheid, bij bewoners en bedrijven knelpunten, ideeën en oplossingen op. Op Overheid van Nu verscheen een interessant artikel over deze nieuwe en lerende aanpak. Bekijk het artikel van Overheid van Nu.

Ook op andere plekken kreeg de pilot Vitaal Buitengebied extra aandacht. De pilot kreeg een vermelding als voorbeeldproject op de website ‘Here comes the sun’ van het Atelier Rijksbouwmeester.