Na twee jaar komt er deze zomer een einde aan de pilot. Maar dat betekent natuurlijk geen einde, het betekent juist een begin! Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar. Maar hoe pakken we dat aan?

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de toekomstvisies van Boomkwekerij Lodders en Van Aert Aardbeienkwekerij, over Zundert Floreert, een terugblik op het webinar Vitaal Buitengebied (zomer 2021) en vindt u informatie over het Loket Buitengebied.

Lees hier de nieuwsbrief van december 2021.

 

In oktober 2020 gaven we geïnteresseerden per e-mail onderstaande update over de pilot Vitaal Buitengebied.

De afgelopen tijd zijn er gelukkig weer verschillende bijeenkomsten geweest in de gebieden. Ook heeft gedeputeerde Erik Ronnes een werkbezoek gebracht aan het gebied. Daarnaast verschenen er interessante artikelen over de pilot.
Afgelopen 7 oktober is de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de pilot, waarop we positieve reacties kregen. Laten we met deze goede energie doorgaan!

Voor zeven kansrijke gebieden uit het buitengebied maken we nu in teams een concreet plan. Elk vraagstuk in een gebied is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Daarom houden we bij ieder gebied een passend tempo aan. Dit is de stand van zaken in de onderstaande gebieden.

 

Initiatieven aangemeld bij de Eldert

 

werkbezoek op kwekerij Zundert

 

Er zijn binnen De Eldert op dit moment 6 initiatieven aangemeld. Hiervan zijn er 2 bij boomkwekerijbedrijven, 1 verplaatsing van een corsotent en 3 particuliere initiatieven. Nu wordt bekeken of er voor al deze initiatieven 1 procedure kan worden doorlopen het zogenaamde “plan van meerwaarde” om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.

Dit houdt in dat een groot deel van de bestemmingswinst moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het gebied. De hoogte van de bestemmingswinst wordt op dit moment bepaald. Ook hoe de kwaliteitswinst voor het gebied zal worden ingezet. In het geval van De Eldert zullen, naast de bewoners, de dorpsraad van Klein Zundert en de vogel- en natuurwerkgroep van Zundert hierbij betrokken worden.

 

Dit speelt er bij Aa of Weerijs

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus konden er de eerste helft van 2020 geen grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Er is toen met een aantal partijen (waaronder Treeport, Dorpsraad, Brabants Landschap) afzonderlijk gepraat over de toekomst van het gebied. Vanuit hier is een ondernemende groep ontstaan die aan de slag is gegaan in 6 verschillende werkgroepen.

Eén van deze werkgroepen is aan de slag gegaan met de vraag “Hoe de huidige waterbergingen beter ingezet kunnen worden om het gebied klimaatrobuuster te maken”. Een andere werkgroep is aan de slag gegaan met het informeren van de aangrenzende grondeigenaren. Uiteindelijk moet het werk van alle werkgroepen gaan samenvallen tot een toekomstbestendig beeklandschap.

 

Werktafels actief in Breedschot

 

Tijdens de twee gebiedsbijeenkomsten en tijdens diverse ‘keukentafelgesprekken’ is ingezet op het kweken van meer wederzijds begrip en vertrouwen.  Momenteel zijn er drie werktafels aan de slag met hun eigen deelgebied. Daarnaast is er een groep van ondernemers die hun ervaringen in deze pilot met elkaar delen.

Na de eerste fase waarin vooral veel wensen en ideeën zijn opgehaald bij de ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden, is het nu tijd geworden om tot een gemeenschappelijke visie voor het gebied te komen. Daarbij zal ook voldoende aandacht moeten zijn voor klimaatadaptie, waterhuishouding, energie (RES) en historische landschapselementen.

 

Versterken van reactiemogelijkheden in Raamberg

 

Bij de bewonersbijeenkomst in februari 2019 bleek dat er al de nodige ideeën en wensen waren ten aanzien van de vitaliteit van Raamberg. Daarmee is een kleine werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. Door omstandigheden is dat proces begin 2020 helaas nagenoeg tot stilstand gekomen. In juli 2020 is een herstart gemaakt van de gebiedspilot Raamberg door middel van een goedbezochte bijeenkomst.

De meeste initiatieven richten zich vooralsnog op versterking van de recreatiemogelijkheden binnen Raamberg. Er wordt nog gezocht naar opties om ook bestaande ondernemers intensiever te betrekken in het proces. De uitdaging is om met elkaar perspectief te bieden aan ondernemers, oplossingen te zoeken voor knelpunten, ruimte te geven aan passende initiatieven en de kwaliteit van de woonomgeving te borgen.

Daarna zal in het laatste kwartaal van 2020 een begin worden gemaakt met het vormen van de gebiedsvisie. Naast de ideeën voor verbetering van het gebied en nieuwe initiatieven is er oog voor bredere thema’s, zoals klimaatadaptatie.

 

Werkbezoek aan het buitengebied

 

Zoals je in deze brief leest, wordt er door alle betrokkenen flink gewerkt aan een gezond buitengebied. We zijn dan ook erg blij dat gedeputeerde Erik Ronnes (CDA – Ruimte en Wonen) een bezoek heeft gebracht aan het gebied.

Afgelopen 23 september ging hij samen met genodigden langs de gebieden gaan om te horen wat er zoal speelt en gedaan wordt bij de pilot ‘Vitaal buitengebied.’

GedeputeerdeErikRonneswerkbezoek

 

Tijdens de pilot ‘Vitaal Buitengebied’ werken verschillende overheidsinstanties samen met inwoners aan het gebied van Zundert. Provincie, gemeente en waterschap halen, als één overheid, bij bewoners en bedrijven knelpunten, ideeën en oplossingen op. Op Overheid van Nu verscheen een interessant artikel over deze nieuwe en lerende aanpak. Bekijk het artikel van Overheid van Nu.

Ook op andere plekken kreeg de pilot Vitaal Buitengebied extra aandacht. De pilot kreeg een vermelding als voorbeeldproject op de website ‘Here comes the sun’ van het Atelier Rijksbouwmeester.

In juni 2020 verstuurden we geïnteresseerden en belanghebbenden van de pilot onderstaande informatie per e-mail.

 

Allemaal verschillende rollen

 

Afstemmen, overleggen en de juiste expertises bij elkaar brengen. Met gemeente, waterschap en provincie samen als één aanspreekpunt fungeren, vraagt onderling veel afstemming. Dat is iets waar we de afgelopen tijd actief mee aan de slag zijn gegaan en waar we veel van leren. Nu gaan we verder met het bekijken van mogelijkheden voor het buitengebied.

Voor zeven gebieden zoeken we een concrete oplossing die past bij wat daar speelt. De opgaven in het buitengebied vragen om een goede samenwerking met ondernemers, inwoners en organisaties. Elk gebied heeft nu een team met één gebiedsregisseur als aanspreekpunt.

 

De eerste plannen worden concreet gemaakt

 

De werkwijze van een overheid, waarin we buiten de gebaande paden gaan, is nieuw. Dat betekent ook dat we veel leren en dat zeker nog niet alles snel verloopt. Daarom graag in deze nieuwsbrief aandacht voor drie concrete initiatieven waarvan de plan- en besluitvorming bijna gereed is.

Bijvoorbeeld het voorstel van ondernemers aan de Kleine Heistraat die voor een beter bedrijfseconomisch perspectief willen verhuizen naar de Bloemstraat en aan de Kleine Heistraat twee locaties omvormt naar een woonbestemming. Dit alles gecombineerd met forse landschapsinvesteringen. Begin dit jaar stond er een uitgebreid interview met deze inwoners in de krant BN De Stem.

Daarnaast is er een voorstel ingediend van inwoners aan de Kraaiheuvelstraat 1. In dit voorstel gaat het om het vergroten van de huidige woning. In ruil daarvoor worden elders de opstallen van 2 VAB-locaties gesaneerd en de bestemming omgezet naar wonen. Beide voorstellen worden op 7 juli in de raad behandeld.

Ook is er door Aardbeienteeltbedrijf Van Aert een voorstel ingediend voor extra teeltondersteunende voorzieningen om het bedrijf duurzaam te kunnen blijven exploiteren. Volgens het bestemmingsplan en het beleid uit de Structuurvisie Buitengebied waren deze niet toegestaan. Toch was het in het kader van maatwerk in de pilot Vitaal Buitengebied mogelijk om af te wijken binnen bestaand beleid.

Het ingediende voorstel heeft maatschappelijke meerwaarde. Zo worden er investeringen gedaan die  positieve effecten hebben op de waterstanden en voorziet de aanvraag in innovatieve maatregelen  om rioolwaterzuiveringen extra te zuiveren.

Het college heeft op 21 april jl. ingestemd met de ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van extra teeltondersteunende voorzieningen aan de Rucphenseweg 48. De raad heeft daarna besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

Dit zijn de zeven gebieden

 

Voor zeven kansrijke gebieden uit het buitengebied maken we nu in teams een concreet plan.Elk vraagstuk in een gebied is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Daarom houden we bij ieder gebied een passend tempo aan. We kijken wat er speelt en maken ontwikkelingen mogelijk. Zo zorgen we dat het gebied straks bijdraagt aan een vitaal buitengebied.

 

We hebben natuurlijk ook te maken met verschillende belangen. Soms is het logisch om het hele gebied te informeren en iedereen te betrekken. Soms is het een kwestie van de juiste initiatieven met elkaar matchen. We spraken met de gebiedsregisseurs:

De Eldert

“Er is gebleken dat enkele bedrijven hun wensen graag in willen passen in het gebied. Diverse plannen brachten de gewenste oplossing onvoldoende binnen handbereik. Daarom gaan we buiten de gebaande paden op zoek naar mogelijkheden. Samen met 2 bedrijven waar de grootste opgave lijkt te liggen, zijn enkele alternatieven uitgewerkt waarbij rekening gehouden is dat zij straks 100% voorbereid zijn op de toekomst en daarmee ook andere bedrijven kunnen helpen. Ook de dorpsraad Klein Zundert heeft aangegeven graag betrokken te zijn. De plannen die er liggen gaan binnenkort richting de gemeente”, aldus gebiedsregisseur David Bömer.

Volgende geplande bijeenkomst De Eldert: 25 juni 2020.

Pannenhoef Oost

“We zijn in gesprek geweest met diverse bewoners en bedrijven en plannen rond onder andere een landgoedontwikkeling worden uitgewerkt. Samen met de Eldert zijn we hier al ver met het uitwerken van initiatieven”, aldus gebiedsregisseur Carlo Braat.

Aa of Weerijs

“Wij hebben, net voor de Coronacrisis, een eerste startbijeenkomst gehad. De verschillende ideeën, wensen, ambities zijn geïnventariseerd en bieden voldoende aanknopingspunten voor een mooi traject. We kijken op dit moment, net als de andere gebieden, naar manieren om verder te werken in verband met het Coronavirus”, aldus gebiedsregisseur Cees Anton de Vries

Oude Buisse Heide

“Er zijn gesprekken geweest over de realisatie van een natuurnetwerk met natuurinclusieve landbouw. Ook zijn we bij Natuurmonumenten bezig met de herbestemming van de Buisse Hoeve. Helaas zijn we nog niet als projectteam samengekomen en zijn er ook nog geen contacten gelegd met de omgeving. Daar gaan we op korte termijn  mee aan de slag”, aldus gebiedsregisseur Robert Frantzen.

Hulsdonk

“Ook in ons gebied wilden we een informatieavond organiseren, maar moest deze helaas afgelast worden. Intussen hebben we wel een beeld van de verschillende initiatieven en wensen in het gebied . Het ziet er naar uit dat we binnenkort weer met bewoners bij elkaar kunnen komen om zo een vervolgstap te maken. Overigens is Ad Schoenmakers, bij meerdere initiatieven betrokken, ook betrokken bij de gebiedsvisie van Hulsdonk”, aldus gebiedsregisseur Susan van Ostaayen.

Volgende geplande bijeenkomst Hulsdonk: 2 juli 2020.

Breedschot

“Ook op Breedschot stond in juni een bijeenkomst gepland om gezamenlijk te bepalen welke kant het gebied zich op kan ontwikkelen. Hoe dit nu verder ingevuld gaat worden is nog even onduidelijk. Ondertussen is er wel contact geweest met diverse mensen en zijn veel wensen en ideeën gedeeld”, aldus gebiedsregisseur Peter Reiters.

Inmiddels is er een bijeenkomst voor Breedschot geweest op 23 juni 2020.

Raamberg

Met het overlijden van René Bastiaansen zijn de werkzaamheden voor dit deelgebied stil komen te liggen. Het projectteam heeft de afgelopen periode gezocht naar een gedegen vervanger en heeft deze gevonden in René Renne. De komende periode gaan ze in gesprek met de omgeving om op te halen wat er zoal speelt in het gebied.

Volgende geplande bijeenkomst Raamberg: 13 juli 2020.

TOV – Teelt Ondersteunende Voorzieningen (regisseur Rinie van Tilburg)

Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Rucphen. Er worden verschillende bedrijven bekeken met uitbreidingswensen, waarbij in beeld wordt gebracht waar zij tegenaan lopen en of uitbreiding al dan niet is in te passen. De gemeente, provincie en het waterschap zijn bij dit traject betrokken en gaan samen beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwe woonvormen (regisseur Freek Liebrand)

Kunnen we nieuwe woonvormen realiseren in het buitengebied? Er worden verschillende casuseigenaren geïnterviewd en de mogelijkheden en eventuele knelpunten worden in beeld gebracht. Deze informatie gebruiken we voor een vervolgbijeenkomst over woonvormen.

logo groeien doe je samen

VAB-Loket wordt Loket Buitengebied

Gemeente Zundert werkt al geruime tijd met het VAB-loket. Een loket voor agrariërs die zich genoodzaakt zien om te stoppen met hun bedrijf. In het buitengebied spelen echter veel meer belangen, doelen en dus ook vragen dan alleen over VAB-locaties.

Denk bijvoorbeeld aan doorontwikkeling van agrarische bedrijven, klimaatadaptatie, energietransitie, veiligheid, wonen, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Al deze belangen vinden hun plaats onder de noemer Vitaal Buitengebied.

Daarom heet het VAB-Loket voortaan het Loket Buitengebied. De werkwijze van het Loket Buitengebied is gelijk aan het eerdere VAB-Loket. Vragen worden door de gemeente opgepakt en behandeld. De samenstelling van het Loket Buitengebied is dan ook breder dan voorheen. Alle vragen over het buitengebied worden zo binnen het Loket Buitengebied samengebracht.

Met ideeën, vragen of een initiatief kun je voortaan aankloppen bij het Loket Buitengebied.

 

Wat gaan we de komende tijd doen?

 

Per gebied hebben we dus verschillende actiepunten om mee aan de slag te gaan. De komende tijd gaan we betrokkenen en omwonenden vaker informeren over de stand van zaken rondom de Pilot ‘Vitaal Buitengebied.’ Ook wordt het duidelijker hoe je kunt meedenken en waar je terechtkunt als je vragen hebt over de bestemming van een agrarisch bedrijf.